Javascript onChange

HTML sayfanızda olabilecek tek değişiklik, ziyaretçinin içine bir şeyler yazabildiği veya bazı işaretler koyabildiği üç alandır: Text (Metin), Textarea (Metinalanı) ve Select (Seç) etiketleri. Metin ve metinalanın içini tıklayarak Browser Penceresi?nin  odak noktasını buraya getiren ziyaretçi klavyesine basarak, bu alanlara metin girebilir; bu HTML sayfasında “change” (değişiklik) olması anlamına gelir Select etiketinin sağladığı şıklardan birini seçen ziyaretçi de sayfada değişiklik olayına yol açar. “change” olayı halinde, onChange bu olayı yönlendirir. Javascript programcısı olarak siz bu yönlendiriciye belirli bir fonksiyonu çalıştırmasını bildirebilirsiniz.

Bunu da bir örnekle ele alalım. Diyelim ki Frame (Çerçeve) esasına dayanan bir ana sayfanız var; ziyaretçinin bir çerçevedeki “select” etiketinin seçeneklerinden birini seçmesi halinde bir diğer çerçevenin içeriği değişsin istiyorsunuz. Ana sayfanızda bir FRAMESET var ve bu üç çerçeveli bir sayfa oluşturuyor. Burada Browser?ın “document” (sayfa) hiyerarşisi içinde Frameset “Parent” (ebeveyn; çünkü diğer bütün Frame’leri o doğuruyor!) ve “Frame 0” (1?nci çerçeve) “Frame 1” (2?nci çerçeve) ve “Frame 2” (3?ncü çerçeve) vardır. “document” nesnesi çerçeveleri bir dizi-değişken içinde tuttuğu ve Array (dizi değişken) numaralanmaya 0’dan başladığı için çerçevelerimiz 0?dan itibaren numaralanıyor. Buna göre sağ Frame’in içeriğini değiştireceğimiz zaman bu çerçeveye “Frame 2” adıyla gönderme yapmalıyız. Frame 1’e şöyle bir FORM koyarsak, daha sonra bu formun değişiklik olayını onChange ile sağ çerçevenin içeriğini değiştirmeye yönlendirebiliriz:

<FORM METHOD="post"> <P> <SELECT NAME="hedef"        SIZE="1"       onChange="parent.frames[2].location.href=this.form.hedef.options[this.form.hedef.selectedIndex].value"> <OPTION>Seç bakalım <OPTION VALUE="test1.htm">Test 1 <OPTION VALUE="test2.htm">Test 2 <OPTION VALUE="test3.htm">Test 3 </SELECT> </FORM> 

Burada, SELECT nesnesinin içeriği, ziyaretçinin herhangi bir seçeneği seçmesi halinde değişmiş oluyor; bu “change” olayı üzerine bu olayı yönlendirmek üzere kullandığımız onChange ise karşısındaki Javascript komutunu icra etmeye başlıyor. Bu uzun kodda, “this” (bu) anahtar kelimesinin yeniden kullanıldığını görüyorsunuz. Bu kelime, herhangi bir Javascript fonksiyonuna (adı fonksiyon olmamakla birlikte burada yazdığımız kod da bir fonksiyonun görevini yapıyor) ihtiyacı olan bilgileri bu nesneden almasını bildiriyor. “Bu” diye nitelediğimiz nesne, içinde bulunduğumuz FORM?un SELECT ögesidir. SELECT ögesinin OPTION?ları, bu nesnenin OPTIONS dizi-değişkeninde numaralanır ve seçilen OPTION?ın numarası “selectedIndex,” içeriği ise “.value” adıyla adlandırılır. Nesneleri ve özelliklerini ele aldığımız bölümde bu konuya yeniden döneceğiz.

Bana Ders Anlat © 2008-2022